Certificados oficiais de lingua catalá

As universidades catalás outorgan certificados de lingua catalá aos usuarios dos servizos lingüísticos que acrediten ter os coñecementos esixidos para cada nivel (inicial, básico, elemental, intermedio, de suficiencia, de suficiencia para PDI, superior).

Explicámosche que habilidades lingüísticas se poden adquirir en cada un dos niveis.

A2

Nivel básico

O usuario do nivel básico (A2) pode comprender frases e expresións de uso frecuente relacionadas con áreas de importancia no ámbito académico (informacións persoais básicas, estudos, petición de indicacións, compras, trámites administrativos na secretaría da universidade, etc.). Pode comunicarse en situacións sinxelas e habituais que esixan un intercambio simple e directo sobre temas de estudos, de residencia e da contorna na que se moverá o usuario. Pode describir, de xeito sinxelo, aspectos da súa experiencia ou bagaxe persoal, da contorna inmediata e asuntos relacionados con necesidades inmediatas.

CIFALC

SPL

B1

Nivel elemental

O usuario do nivel elemental (B1) pode comprender as ideas principais dunha información clara sobre temas relativos á universidade, os estudos, o currículo, o lecer, etc. Pode afrontar a maioría das situacións que poden xurdir durante unha viaxe de estudos ou traballar nunha zona onde se fala a lingua obxecto de aprendizaxe. É capaz de producir textos sinxelos e coherentes sobre temas que lle son familiares ou de interese persoal. Pode describir feitos e experiencias, desexos, esperanzas e aspiracións, así como expresar argumentos e explicacións das opinións e os proxectos de forma breve.

CIFALC

SPL

B2

Nivel intermedio

O usuario do nivel intermedio (B2) pode comprender as ideas principais de textos complexos sobre temas tanto concretos como abstractos, incluíndo discusións técnicas no campo da especialización académica. Pode expresarse cun grao de fluidez e espontaneidade que posibilita a interacción con falantes nativos, sen que isto comporte tensión para ningún dos interlocutores. Pode producir textos claros e detallados nunha ampla gama de temas, relacionados co ámbito académico, e expresar un punto de vista sobre unha cuestión, expondo as vantaxes e os inconvenientes de distintas opcións.

CIFALC

SPL

C1

Nivel de suficiencia

O usuario do nivel de suficiencia (C1) pode comprender unha ampla variedade de textos extensos e complexos e recoñecer o seu sentido implícito. Pode expresarse con fluidez e espontaneidade sen ter que buscar dun xeito moi evidente palabras ou expresións. Pode utilizar a lingua dun modo flexible e eficaz para propósitos sociais, académicos e profesionais. Pode producir textos claros, ben estruturados e detallados sobre temas complexos, e demostra un uso controlado de estruturas organizativas, conectores e mecanismos de cohesión.

CIFALC

SPL

C2

Nivel superior

O usuario do nivel superior (C2) pode comprender con facilidade practicamente todo o que escoita ou le (teses, informes, traballos, exames, apuntamentos, conferencias, exposicións orais, etc.). Pode resumir información procedente de distintas fontes orais ou escritas (teses, informes, traballos, exames, conferencias, exposicións orais, etc.), reconstruír feitos e argumentos e presentalos dunha forma coherente. Pode expresarse espontaneamente, con fluidez e precisión, diferenciando pequenos matices de significado mesmo nas situacións máis complexas.

CIFALC

SPL

A CIFALC e a SPL

Certificados da CIFALC e da SPL Certificados da CIFALC e da SPL

A Comisión Interuniversitaria de Formación e Acreditación Lingüísticas de Cataluña (CIFALC) é unha comisión interuniversitaria que agrupa os servizos lingüísticos das doce universidades catalás: Universidade Autónoma de Barcelona, Universidade de Barcelona, Universidade de Xirona, Universidade de Lleida, Universitat Oberta de Catalunya, Universidade Politécnica de Cataluña, Universidade Pompeu Fabra, Universidade Rovira i Virgili, Universidade de Vic, Universidade Ramon Llull, Universidade Internacional de Cataluña e Universidade Abat Oliba CEU. A función da CIFALC é coordinar estes servizos lingüísticos no que respecta aos aspectos que teñen relación co ensino e a aprendizaxe da lingua catalá na universidade.

As universidades catalás convocan exames comúns de coñecementos de lingua catalá e para facelo coordínanse a través da CIFALC. O sistema de certificados da CIFALC permite acreditar seis niveis de competencia lingüística en catalán: inicial (A1), básico (A2), elemental (B1), intermedio (B2), suficiencia (C1), suficiencia para o persoal docente e investigador (C1) e superior (C2), seguindo o que establece o marco europeo común de referencia para as linguas (MECR), adaptado ao ámbito universitario. Ademais, tamén se ofrece a acreditación dunha linguaxe de especialidade: o certificado de linguaxe xurídica catalá.

O MECR proporciona unha base común para a elaboración de programas de linguas, orientacións curriculares, exames e manuais para a aprendizaxe de linguas. Define os distintos niveis de dominio das linguas e, para cada un dos niveis, define as habilidades que os estudantes deben adquirir en cada unha das competencias lingüísticas (comprensión auditiva e lectora, interacción oral, expresión oral e expresión escrita).

Os certificados oficiais de lingua catalá que expiden as universidades catalás, no marco da CIFALC, están homologados pola Secretaría de Política Lingüística, así como os do Consorcio para a Normalización Lingüística e o Instituto Ramon Llull, e correspóndense cos niveis do MECR.

Para máis información sobre os certificados de catalán, consulta as webs da CIFALC e da SPL.

Para saber se os teus estudos equivalen a algún dos certificados oficiais de catalán, consulta a lista de titulacións equivalentes aos certificados de coñecementos de catalán da SPL.

O Instituto Ramon Llull convoca periodicamente probas oficiais para a avaliación e a certificación de coñecementos de catalán en distintas cidades do mundo co fin de obter os certificados internacionais de catalán. As probas son de distintos niveis e poden presentarse a elas as persoas maiores de catorce anos no momento de realizalas, de calquera nacionalidade, que queiran acreditar o seu coñecemento de lingua catalá á marxe dos estudos regrados. As probas para a obtención dos certificados de lingua catalá do Institut Ramon Llull son exames libres deseñados para avaliar a competencia lingüística dos candidatos, independentemente do lugar e do método que seguisen para adquirir a lingua.

Os resultados poden consultarse na sede electrónica a partir da data establecida na resolución. As persoas que obteñan o resultado de apto poderán descargar desde a sede electrónica o diploma correspondente.

 

As universidades catalás convocan exames comúns de coñecementos de lingua catalá e, para iso, coordínanse a través da Comisión Interuniversitaria de Formación e Acreditación Lingüísticas de Cataluña (CIFALC). Outorgan certificados oficiais de lingua catalá aos aprendices dos servicios lingüísticos por medio das convocatorias que permiten acreditar seis niveis de competencia lingüística en catalán: inicial (A1), básico (A2), elemental (B1), intermedio (B2), suficiencia para o persoal docente e investigador (C1) e superior (C2).

A Secretaría de Política Lingüística (SPL) convoca cada ano probas oficiais para acreditar os coñecementos de lingua catalá mediante unha resolución que se publica no Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), habitualmente antes de finais de xaneiro. Establécese un período de inscrición a principios de ano e as probas adoitan ter lugar entre os meses de maio e xuño. Na páxina da DXPL aparece toda a información relativa a estas probas.

Para obter máis información sobre os certificados de idiomas, visita esta ligazón.

Se cursaches os teus estudos en Cataluña ou dispós dalgún título, diploma ou certificado de catalán expedido por algún órgano oficial de fóra de Cataluña, consulta a lista de titulacións equivalentes aos certificados de coñecementos de catalán da DXPL.

O Consorcio para a Normalización Lingüística (CPNL) realiza cursos homologados, que permiten obter un certificado equivalente ao da Secretaría de Política Lingüística. Estes cursos chegan ao final de cada nivel de coñecemento do Marco común europeo de referencia para as linguas (MCER):  básico A2, elemental B1, intermedio B2, suficiencia C1 e superior C2. Nestes cursos, a avaliación é a suma da avaliación de curso (e, por tanto, do seguimento das tarefas propostas polo profesor) mais a nota final da proba de consecución.

Se resides fóra de Cataluña podes consultar as convocatorias de exames oficiais na páxina web do Institut Ramon Llull. Poden presentarse aos exames as persoas maiores de catorce anos no momento de realizalos, de calquera nacionalidade, que queiran acreditar o seu coñecemento de lingua catalá á marxe dos estudos regrados.

A maioría das universidades catalás ofrecen cursos presenciais de catalán e outorgan certificados equivalentes aos oficiais, aínda que non estudes na universidade. Para máis información sobre os cursos, diríxete aos servizos lingüísticos da universidade correspondente.

Os certificados que obterás se segues estes cursos e superas os exames oficiais expídenos as universidades catalás e tramítaos a Comisión Interuniversitaria de Formación e Acreditación Lingüísticas de Cataluña (CIFALC) e están homologados pola Secretaría de Política Lingüística da Generalitat de Catalunya.

Se asistiches aos cursos e aprobaches os exames da CIFALC que convocan as universidades catalás podes solicitar o certificado ao servizo lingüístico da universidade onde superaches os exames.

Se cursaches os estudos en Cataluña ou dispós dalgún título, diploma ou certificado de catalán expedido por algún órgano oficial de fóra de Cataluña, consulta a lista de titulacións equivalentes aos certificados de coñecementos de catalán da SPL (Secretaría de Política Lingüística). Aquí atoparás toda a información sobre os requisitos (estudos cursados, centro de impartición, período de realización, etc.) e onde podes solicitar o certificado oficial.

 

Se superaches os exames oficiais que convoca cada ano a Secretaria de Política Lingüística podes pasar a recoller o diploma nas oficinas da localidade onde realizaches a proba. 

Se finalizaches os cursos e aprobaches o exame de final de nivel (básico 3, elemental 3, intermedio 3, suficiencia 3, superior C2) do Consorcio para a Normalización Lingüística recibirás un certificado homologado no correo electrónico que facilitaras.

 

Se resides fóra de Cataluña, consulta as convocatorias de exames na páxina do Institut Ramon Llull. Poden presentarse aos exames as persoas maiores de catorce anos no momento de realizalos, de calquera nacionalidade, que queiran acreditar o seu coñecemento de lingua catalá á marxe dos estudos regrados.

Os resultados poden consultarse na sede electrónica a partir da data establecida na resolución. As persoas que obteñan o resultado de apto poderán descargar o diploma correspondente.

 

Podes conseguir modelos de exames oficiais e información detallada sobre os trámites para inscribirte ás probas que convoca a Secretaria de Política Lingüística na páxina web Llengua catalana.

Tamén atoparás modelos de exames na páxina web da Comisión Interuniversitaria de Formación e Acreditación en Lingua Catalá, no apartado dedicado aos certificados da CIFALC.


O Institut Ramon Llull tamén ten publicados modelos de exames na súa páxina web.

Os cursos de Intercat son ferramentas virtuais para aprender catalán dun xeito doado e ao teu ritmo, pero non permiten conseguir automaticamente os certificados oficiais.

As vías para conseguir os certificados oficiais de catalán atoparalas detalladas na páxina Catalán: cursos e certificados.

A Secretaría de Política Lingüística (SPL) convoca cada ano probas oficiais para acreditar os coñecementos de lingua catalá mediante unha resolución que se publica no Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), habitualmente antes de finais de xaneiro. Establécese un período de inscrición a principios de ano e as probas adoitan ter lugar entre os meses de maio e xuño. Na páxina da DXPL aparece toda a información relativa a estas probas.

Para obter máis información sobre os certificados de idiomas, visita esta ligazón.

Se cursaches os teus estudos en Cataluña ou dispós dalgún título, diploma ou certificado de catalán expedido por algún órgano oficial de fóra de Cataluña, consulta a lista de titulacións equivalentes aos certificados de coñecementos de catalán da DXPL.

O Consorcio para a Normalización Lingüística (CPNL) realiza cursos homologados, que permiten obter un certificado equivalente ao da Secretaría de Política Lingüística. Estes cursos chegan ao final de cada nivel de coñecemento do Marco común europeo de referencia para as linguas (MCER):  básico A2, elemental B1, intermedio B2, suficiencia C1 e superior C2. Nestes cursos, a avaliación é a suma da avaliación de curso (e, por tanto, do seguimento das tarefas propostas polo profesor) mais a nota final da proba de consecución.

Se resides fóra de Cataluña podes consultar as convocatorias de exames oficiais na páxina web do Institut Ramon Llull. Poden presentarse aos exames as persoas maiores de catorce anos no momento de realizalos, de calquera nacionalidade, que queiran acreditar o seu coñecemento de lingua catalá á marxe dos estudos regrados.