Declaració d'accessibilitat

Guies de conversa universitària - aplicació mòbil per a iOS

El Departament de Recerca i Universitats s’ha compromès a fer accessibles les seves aplicacions mòbils, de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic (en endavant, Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre).

La present declaració d’accessibilitat s’aplica a l'aplicació mòbil Guies de conversa universitària (GCU) versió 3.1.0 del sistema operatiu iOS.

Situació de compliment

Aquesta aplicació mòbil encara no és conforme amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre. A continuació s’indiquen els aspectes no conformes.

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible pels motius següents:

 1. Manca de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre:
  • Amb l'ús del lector de pantalla (VoiceOver) o altres eines d'ajuda (per exemple: navegació per veu), poden aparèixer dificultats a l'hora d'interpretar informació rellevant per a la correcta utilització de l'aplicació.
  • L'aplicació no està adaptada totalment i pot tenir un mal funcionament amb l'ús d'un teclat extern així com la identificació del focus i el seu desplaçament [requisits número 11.2.1.1.1 i 11.2.4.3 d'UNE-EN 301549:2019].
  • Usuaris amb deficiència visual poden tenir dificultats per visualitzar i/o interpretar alguns elements de la pantalla basats en el contrast de colors [requisits número 11.1.4.3 i 11.1.4.11 d'UNE-EN 301549:2019].
  • No es permet canviar l'orientació de la pantalla a horitzontal [requisit número 11.1.3.4 d'UNE-EN 301549:2019].
  • Algunes preferències d'usuari, com per exemple l'augment de la grandària del text, no funcionen correctament [requisits número 11.1.4.4.1, 11.1.4.10.1 i 11.7 d'UNE-EN 301549:2019].
 2. Càrrega desproporcionada: no aplica.
 3. El contingut no entra dins de l’àmbit de la legislació aplicable: no aplica.

L'accessibilitat es pot veure disminuïda en alguns models de terminal, a causa de les modificacions en el sistema donades per les personalitzacions del fabricant.

Preparació de la present declaració d’accessibilitat

La present declaració va ser preparada el 23 de juny de 2021.

El mètode utilitzat per preparar la declaració ha estat una auditoria d'accessibilitat duta a terme per l'empresa TICxCAT.

Darrera revisió de la declaració: 23 de juny de 2021.

Observacions i dades de contacte

Comunicacions

Es poden realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a del Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre), a través de la següent bústia de contacte.

Per exemple:

 • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquesta aplicació mòbil.
 • Transmetre altres dificultats d’accés al contingut.
 • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat de l’aplicació mòbil.

Les comunicacions seran rebudes i traslladades per la Direcció General d’Atenció Ciutadana, del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, com a Unitat Responsable d’Accessibilitat Web en l’àmbit autonòmic.

Sol·licituds d’informació accessible i queixes

Per fer sol·licituds d’informació accessible i queixes (article 12 del Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre), cal accedir al tràmit “Continguts accessibles” i seguir la modalitat “Sol·licitar informació accessible o fer una queixa”.

Qualsevol persona física o jurídica pot formular queixes relatives al compliment dels requisits del Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, i sol·licitar informació relativa a continguts que estiguin exclosos de l’àmbit d’aplicació d’aquesta normativa.

Les sol·licituds i queixes es registren conforme als requisits establerts per la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Procediment d’aplicació

El procediment d’aplicació recollit a l’article 13 del Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, es pot iniciar al tràmit “Continguts accessibles” a través de la modalitat “Reclamar una sol·licitud”.

Si un cop realitzada una sol·licitud d’informació accessible o queixa, aquesta ha estat desestimada, no estàs d’acord amb la decisió adoptada o la resposta no compleix amb els requisits de l’article 12.5 del Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, pots iniciar una reclamació per:

 • conèixer i oposar-te als motius de la desestimació
 • instar a l’adopció de les mesures oportunes en cas de no estar d’acord amb la decisió adoptada
 • exposar les raons per les quals consideres que la resposta no compleix amb els requisits exigits.

També es pot iniciar una reclamació en cas que hagin transcorregut 20 dies hàbils sense haver obtingut cap resposta.

El compromís de la Generalitat per l'accessibilitat

Aquesta aplicació mòbil s'ha construït amb l'ànim de facilitar l'accés universal a totes les persones que la consulten independentment de les seves capacitats, físiques, sensorials o intel·lectuals, i del context tècnic d'ús amb què ho fan (tipus de dispositiu, programari, velocitat de la connexió, condicions ambientals, etc.).

Per això, es treballa amb l'objectiu d'adaptar tota l’aplicació mòbil a les recomanacions del Consorci World Wide Web W3C per tal d'eliminar les barreres que dificulten l'accés a la informació i la comunicació. Aquestes recomanacions es concreten en les pautes d'accessibilitat del web WCAG 2.1.

El compromís de la Generalitat de Catalunya és arribar a complir el nivell de conformitat ‘Doble-A’ (AA), tal com exigeixen a les administracions públiques les legislacions europea i estatal.

La Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell de 26 d’octubre de 2016 estableix les normes que s’exigeixen als estats membres per tal que tots els webs i aplicacions mòbils del sector públic, independentment del dispositiu utilitzat per accedir-hi, compleixin els requisits d’accessibilitat que es recullen a la norma EN 301 549 v2.1.2 (d’agost de 2018), de requisits d’accessibilitat adequats per a la contractació pública de productes i serveis TIC a Europa.

La norma EN 301 549 v2.1.1.2 es basa principalment en les Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1, d’agost de 2018. Concretament cal complir el nivell AA. No obstant això, la norma també té altres requisits addicionals, obligatoris i condicionals.

La directiva és d’obligat compliment però no és directament aplicable, per això en l'àmbit estatal s’ha desenvolupat un real decret que desenvolupa l’abast i els requisits, com a mínim. La transposició estatal és el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs webs i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic.