Certificats oficials de llengua catalana

Les universitats catalanes atorguen certificats de llengua catalana als aprenents dels serveis lingüístics que acrediten tenir els coneixements exigits per a cada nivell (inicial, bàsic, elemental, intermedi, de suficiència, de suficiència per a PDI, superior).

T’expliquem quines habilitats lingüístiques es poden assolir en cadascun dels nivells.

A2

Nivell bàsic

L’usuari del nivell bàsic (A2) pot comprendre frases i expressions utilitzades habitualment i relacionades amb temes d’importància en el món acadèmic (informacions personals bàsiques, estudis, petició d’adreces, compres, tràmits administratius a la secretaria de la universitat, etc.). Pot comunicar-se en situacions senzilles i habituals que exigeixin un intercanvi simple i directe sobre temes d’estudis, de residència i de l’entorn en què es mourà l’usuari. Pot descriure, de manera senzilla, aspectes de la seva experiència o bagatge personal, aspectes de l’entorn immediat i assumptes relacionats amb necessitats immediates.

CIFALC

SPL

B1

Nivell elemental

L’usuari del nivell elemental (B1) pot comprendre les idees principals d’una informació clara sobre temes relatius a la universitat, als estudis, al currículum, al lleure, etc. Pot afrontar la major part de situacions lingüístiques que poden aparèixer quan es viatja per estudiar o treballar en una zona on es parla la llengua objecte d’aprenentatge. Pot produir un discurs senzill i coherent sobre temes que li són familiars o d’interès personal. Pot descriure fets i experiències, somnis, esperances i ambicions, i donar raons i explicacions de les opinions i projectes de manera breu.

CIFALC

SPL

B2

Nivell intermedi

L’usuari del nivell intermedi (B2) pot comprendre les idees principals de textos complexos sobre temes tant concrets com abstractes, incloent-hi discussions tècniques en el camp de l’especialització acadèmica. Pot expressar-se amb un grau de fluïdesa i d’espontaneïtat que fa possible la interacció habitual amb parlants nadius sense que comporti tensió per a cap dels interlocutors. Pot produir textos clars i detallats en una àmplia gamma de temes, relacionats amb l’àmbit acadèmic, i expressar un punt de vista sobre una qüestió, exposant els avantatges i els inconvenients de diverses opcions.

CIFALC

SPL

C1

Nivell de suficiència

L’usuari del nivell de suficiència (C1) pot comprendre una àmplia gamma de textos llargs i complexos i reconèixer-ne el sentit implícit. Pot expressar-se amb fluïdesa i espontaneïtat sense haver de cercar d’una manera gaire evident paraules o expressions. Pot utilitzar la llengua de manera flexible i eficaç per a propòsits socials, acadèmics i professionals. Pot produir textos clars, ben estructurats i detallats sobre temes complexos, i demostra un ús controlat d’estructures organitzatives, connectors i mecanismes de cohesió.

CIFALC

SPL

C2

Nivell superior

L’usuari del nivell superior (C2) pot comprendre sense esforç pràcticament tot el que llegeix o escolta (tesis, informes, treballs, exàmens, apunts, conferències, exposicions orals, etc.). Pot resumir informació procedent de diferents fonts orals o escrites (tesis, informes, treballs, exàmens, conferències, exposicions orals, etc.), reconstruir fets i arguments i presentar-los d’una manera coherent. Pot expressar-se espontàniament, amb fluïdesa i precisió, distingint matisos subtils de significat fins i tot en les situacions més complexes.

CIFALC

SPL

La CIFALC i la SPL

Certificats de la Cifalc i de la SPL Certificats de la Cifalc i de la SPL

La Comissió Interuniversitària de Formació i Acreditació Lingüístiques de Catalunya (CIFALC) és una comissió interuniversitària que agrupa els serveis lingüístics de les dotze universitats catalanes: Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Barcelona, Universitat de Girona, Universitat de Lleida, Universitat Oberta de Catalunya, Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat Pompeu Fabra, Universitat Rovira i Virgili, Universitat de Vic, Universitat Ramon Llull, Universitat Internacional de Catalunya i Universitat Abat Oliba CEU. La funció de la CIFALC és coordinar aquests serveis lingüístics pel que fa als aspectes que tenen relació amb l'ensenyament i l'aprenentatge de la llengua catalana a la universitat.

Les universitats catalanes convoquen exàmens comuns de coneixements de llengua catalana, i per fer-ho es coordinen a través de la CIFALC. El sistema de certificats de la CIFALC permet acreditar sis nivells de competència lingüística en català: inicial (A1), bàsic (A2), elemental (B1), intermedi (B2), suficiència (C1), suficiència pel personal docent i investigador (C1) i superior (C2), seguint el que estableix el Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR), adaptat a l'àmbit universitari. A més, també s'ofereix l'acreditació d'un llenguatge d'especialitat: el certificat de llenguatge jurídic català.

El MECR proporciona una base comuna per a l'elaboració de programes de llengües, orientacions curriculars, exàmens i manuals per a l'aprenentatge de llengües. Defineix els diferents nivells de domini de les llengües i, per a cadascun dels nivells, defineix les destreses que els estudiants han d'adquirir en cadascuna de les competències lingüístiques (comprensió auditiva i lectora, interacció oral, expressió oral i expressió escrita).

Els certificats oficials de llengua catalana que expedeixen les universitats catalanes, en el marc de la CIFALC, estan homologats per la Secretaria de Política Lingüística, així com els del Consorci per a la Normalització Lingüística i l'Institut Ramon Llull, i es corresponen amb els nivells del MECR.

Per a més informació sobre els certificats de català consulta els webs de la CIFALC i de la SPL.

Per saber si els teus estudis equivalen a algun dels certificats oficials de català, consulta la llista de titulacions equivalents als certificats de coneixements de català de la SPL.

L'Institut Ramon Llull (IRL) convoca periòdicament proves oficials per a l'avaluació i la certificació de coneixements de català a diverses ciutats del món per obtenir els certificats internacionals de català. Les proves són de diferents nivells i s'hi poden presentar les persones majors de catorze anys en el moment de realitzar-les, de qualsevol nacionalitat, que vulguin acreditar el seu coneixement de llengua catalana al marge dels estudis reglats. Les proves per a l'obtenció dels Certificats de llengua catalana de l'Institut Ramon Llull són exàmens lliures dissenyats per avaluar la competència lingüística dels candidats independentment del lloc i del mètode que hagin seguir per adquirir la llengua.

Els resultats es poden consultar a la seu electrònica a partir de la data establerta a la resolució. Les persones que obtinguin el resultat d'apte podran descarregar-s'hi el diploma corresponent.

Les universitats catalanes convoquen exàmens comuns de coneixements de llengua catalana, i per fer-ho es coordinen a través de la Comissió Interuniversitària de Formació i Acreditació Lingüístiques de Catalunya (CIFALC). Atorguen certificats oficials de llengua catalana als aprenents dels serveis lingüístics per mitjà de les convocatòries que permeten acreditar sis nivells de competència lingüística en català: inicial (A1), bàsic (A2), elemental (B1), intermedi (B2), suficiència per al personal docent i investigador (C1) i superior (C2).

La Secretaria de Política Lingüística (SPL) convoca cada any proves oficials per acreditar els coneixements de llengua catalana mitjançant una resolució que es publica al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), habitualment abans de final de gener. S'estableix un període d'inscripció a principi d'any i les proves solen tenir lloc entre els mesos de maig i juny. A la pàgina de la SPL apareix tota la informació relativa a aquestes proves.

Per obtenir més informació sobre els certificats de llengua consulta aquest enllaç.

Si has cursat estudis a Catalunya o disposes d'algun títol, diploma o certificat de català expedit per algun òrgan oficial fora de Catalunya, consulta la llista de titulacions equivalents als certificats de coneixements de català de la SPL.

El Consorci per a la normalització Lingüística (CPNL) fa cursos homologats, que permeten obtenir un certificat equivalent al de la Secretaria de Política Lingüística. Aquests cursos arriben al final de cada nivell de coneixements del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR): Bàsic A2, Elemental B1, Intermedi B2, Suficiència C1 i Superior C2. En aquests cursos, l'avaluació és la suma de l'avaluació de curs (i per tant del seguiment de les tasques proposades pel professor) més la nota final de la prova d'assoliment.

Si resideixes fora de Catalunya pots consultar les convocatòries d'exàmens oficials a la pàgina de l'Institut Ramon Llull (IRL). S'hi poden presentar les persones majors de catorze anys en el moment de realitzar-les, de qualsevol nacionalitat, que vulguin acreditar el seu coneixement de llengua catalana al marge dels estudis reglats.

Sí. La majoria de les universitats catalanes ofereixen cursos presencials de català i atorguen certificats equivalents als oficials, encara que no estudiïs a la universitat. Per a més informació sobre els cursos, adreça't als serveis lingüístics de la universitat corresponent.

Els certificats que obtindràs si segueixes aquests cursos presencials els expedeixen les universitats catalanes, són tramitats per la Comissió Interuniversitària de Formació i Acreditació Lingüístiques de Catalunya (CIFALC) i estan homologats per la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya.

Si has fet els cursos i has aprovat els exàmens de la CIFALC (Comissió Interuniversitària de Formació i Acreditació Lingüístiques de Catalunya) que convoquen les universitats catalanes pots demanar el certificat al servei lingüístic de la universitat on has fet l'examen.

Si has cursat els estudis a Catalunya o disposes d'algun títol, diploma o certificat de català expedit per algun òrgan oficial de fora de Catalunya, consulta la llista de titulacions equivalents als certificats de coneixements de català de la SPL (Secretaria de Política Lingüística). Aquí trobaràs tota la informació de quins requisits calen (estudis realitzats, centre d'impartició, període de realització...) i on et poden expedir el certificat oficial.

Si has fet els exàmens oficials que convoca cada any la Secretaria de Política Lingüística i els has aprovat pots passar a recollir el diploma a les oficines de la localitat on vas realitzar la prova.

Si has finalitzat els cursos i has aprovat l'examen de final de nivell (Bàsic 3, Elemental 3, Intermedi 3, Suficiència 3, Superior C2) del Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) rebràs un certificat homologat al correu electrònic que hagis facilitat.

Si resideixes fora de Catalunya, consulta les convocatòries d'exàmens a la pàgina de l'institut Ramon Llull (IRL). S'hi poden presentar les persones majors de catorze anys en el moment de realitzar-les, de qualsevol nacionalitat, que vulguin acreditar el seu coneixement de llengua catalana al marge dels estudis reglats. Els resultats es poden consultar a la seu electrònica a partir de la data establerta a la resolució. Les persones que obtinguin el resultat d'apte podran descarregar-s'hi el diploma corresponent.

Pots aconseguir models d'exàmens oficials i informació detallada sobre els tràmits per inscriure't a les proves que convoca la Secretaria General de Política Lingüística al web Llengua catalana.

També trobaràs models d'exàmens al web de la Comissió Interuniversitària de Formació en Llengua Catalana (CIFALC), a l'apartat dedicat als certificats de la CIFALC.

L'Institut Ramon Llull també té publicats models d'exàmens a la seva pàgina web.

Els cursos d'Intercat són eines virtuals per aprendre català de manera fàcil i al teu ritme, però no serveixen per aconseguir automàticament els certificats oficials. Les vies per aconseguir els certificats oficials de català les trobaràs detallades a la pàgina de Cursos i Certificats.

La Secretaria de Política Lingüística (SPL) convoca cada any proves oficials per acreditar els coneixements de llengua catalana mitjançant una resolució que es publica al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), habitualment abans de final de gener. S'estableix un període d'inscripció a principi d'any i les proves solen tenir lloc entre els mesos de maig i juny. A la pàgina de la SPL apareix tota la informació relativa a aquestes proves.

Per obtenir més informació sobre els certificats de llengua consulta aquest enllaç.

Si has cursat estudis a Catalunya o disposes d'algun títol, diploma o certificat de català expedit per algun òrgan oficial fora de Catalunya, consulta la llista de titulacions equivalents als certificats de coneixements de català de la SPL.

El Consorci per a la normalització Lingüística (CPNL) fa cursos homologats, que permeten obtenir un certificat equivalent al de la Secretaria de Política Lingüística. Aquests cursos arriben al final de cada nivell de coneixements del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR): Bàsic A2, Elemental B1, Intermedi B2, Suficiència C1 i Superior C2. En aquests cursos, l'avaluació és la suma de l'avaluació de curs (i per tant del seguiment de les tasques proposades pel professor) més la nota final de la prova d'assoliment.

Si resideixes fora de Catalunya pots consultar les convocatòries d'exàmens oficials a la pàgina de l'Institut Ramon Llull (IRL). S'hi poden presentar les persones majors de catorze anys en el moment de realitzar-les, de qualsevol nacionalitat, que vulguin acreditar el seu coneixement de llengua catalana al marge dels estudis reglats.