Gramàtica

Determinants

Adjectius interrogatius

Article definit

Article indefinit

Article personal

Demostratius

Numerals cardinals (quantitat exacta)

Numerals ordinals (ordre)

Preposicions

Preposició a

Preposició amb

Preposició de

Preposició en

Preposició per

Pronoms

Pronoms interrogatius

Pronoms personals forts

Pronoms reflexius

Verbs

Present