Gramàtica

SUBSTANTIUS (Formació del nombre (singular, plural))

Plural -s


Plural -s


* Plural: canvi d'a per e Plural -ns (singular acabat en vocal accentuada)


Plural -os (singular acabat en S, Ç i X)


Plural -os (singular acabat en S, Ç i X)


Plural -os (singular acabat en S, Ç i X)