Gramàtica

SITUACIONALS

Costat A prop dav/dar Entre
est/dre Lluny sobre/sota