Gramàtica

VERBS (Ser i haver-hi (localitzacions))

La cabina telefònica és davant de la farmàcia.
Hi ha una cabina telefònica davant de la farmàcia.


Hi ha (cat.) equival al hay (cast.), il y a (fr.) o there is/there are (angl.).
Exemple:
     - Hi ha molts estudiants estrangers a les universitats catalanes.

N'hi ha equival al pronom en (apostrofat), i la forma verbal hi ha (il en y a (fr.)):
Exemple:
     - Hi ha molts estudiants estrangers.
     - Sí, n'hi ha. / "No, no n'hi ha.


ATENCIÓ
N'hi ha no equival al il n'y a (fr.).
En una frase negativa sempre trobarem el NO (en cat. no s'apostrofa mai).