Gramàtica

PRONOMS (Pronoms de complement indirecte)

a mi      em/m'      M'agrada el cinema.     
a tuet/t'T'agraden els pastissos?Et presento la Maria.
a ell, a ella, a vostèliLi agrada estudiar?Li presento el Sr. Ramon.
a nosaltresensEns agrada el cinema.Ens presenta el director.
a vosaltresusUs agraden els pastissos?Us presentem el nou curs.
a ells, a elles, a vostèselsEls agrada el cinema.Els presenta el nou cap.