Gramàtica

PREPOSICIONS (Preposició per)

*Expressa temps: Aniré a casa per Nadal.

* Introdueix circumstancials de lloc: Passarem per l'avinguda Gaudí.

Contraccions amb l'article

per + el = pel Passo pel carrer.
per + els = pels Passo pels carrers.