Gramàtica

DETERMINANTS (Numerals ordinals (ordre))

1r 1a       primer (-a)       17è 17a       dissetè (-ena)
2n 2a segon (-a) 18è 18a divuitè (-ena)
3r 3a tercer (-a) 19è 19a dinovè (-ena)
4t 4a quart (-a) 20è 20a vintè (-ena)
5è 5a cinquè (-ena) 21è 21a vint-i-unè (-ena)
6è 6a sisè (-ena) 22è 22a vint-i-dosè (-ena)
7è 7a setè (-ena) 23è 23a vint-i-tresè (-ena)
8è 8a vuitè (-ena)    
9è 9a novè (-ena) 31è 31a trenta-unè (-ena)
10è 10a desè (-ena) 32è 32a trenta-dosè (-ena)
11è 11a onzè (-ena) 33è 33a trenta-tresè (-ena)
12è 12a dotzè (-ena) ...  
13è 13a tretzè (-ena) 100è 100a centè (-ena)
14è 14a catorzè (-ena) 200è 200a dos-centè (-ena)
15è 15a quinzè (-ena) ...  
16è 16a setzè (-ena) 1000è 1000a milè (-ena)