Gramàtica

DETERMINANTS (Numerals cardinals (quantitat exacta))

Els números de l'1 al 100,
1 u     11 onze     10 deu     21 vint-i-u
2 dos12 dotze20 vint22 vint-i-dos
3 tres13 tretze30 trenta33 trenta-tres
4 quatre14 catorze40 quaranta44 quaranta-quatre
5 cinc15 quinze50 cinquanta55 cinquanta-cinc
6 sis16 setze60 seixanta66 seixanta-sis
7 set17 disset70 setanta77 setanta-set
8 vuit18 divuit80 vuitanta88 vuitanta-vuit
9 nou19 dinou90 noranta99 noranta-nou

Els números del 100 al ...,
100 cent     1.000 mil     10.000 deu mil
200 dos-cents / dues-centes2.000 dos mil / dues mil100.000 cent mil
300 tres-cents3.000 tres mil1.000.000 un milió
400 quatre-cents4.000 quatre mil
500 cinc-cents5.000 cinc mil25.000.000 vint-i-cinc milions