Gramàtica

ADJECITUS QUALIFICATIUS (Formació del nombre (singular, plural))

Plural -s


* Femení plural: canvi d'a per e

Plural -ns (masculí acabat en vocal accentuada)