Queres aprender catalán?

Niveis iniciais e básicos

 • First steps. Catalan and Spanish in five minutes.

  First steps. Catalan and Spanish in five minutes.

  Nivel: Inicial

  Modalidade: En liña ou en soporte papel.

  máis información

 • Guías en formato web

  Guías en formato web

  Nivel: Inicial

  Obxectivos: Axudar nos primeiros contactos e facilitar as relacións persoais.

  Competencias: Comprensión da lingua.

  Modalidade: En liña ou en soporte papel.

  máis información

 • Guías en formato app

  máis información

 • SpeakCat

  SpeakCat

  Nivel: Básico - Elemental

  Obxectivos: Descubrir a gramática e o vocabulario básicos da lingua catalá e aspectos prácticos da vida cotiá universitaria.

  Competencias: Comprensión da lingua.

  Modalidade: En liña.

  máis información

 • Programa Gràcies. Iniciación ao catalán

  Programa Gràcies. Iniciación ao catalán

  Nivel: Inicial

  Competencias: Comprensión oral e escrita.

  Modalidade: Presencial.

  máis información

 • Romanica Intercom

  Romanica Intercom

  Nivel: Adquisición do nivel A1 de comprensión oral e entre o B1 e o B2 de comprensión escrita.

  Obxectivos: Lograr autonomía na lectura de textos xerais en portugués, español, catalán, italiano e francés nun período de tempo bastante curto, entre trinta e corenta horas, desenvolvendo estratexias de lectura que nos permitirán un uso áxil das pasarelas lingüísticas que nos ofrecen as linguas románicas.

  Competencias: Comprensión lectora de catro linguas románicas.

  Modalidade: En liña.

  máis información

 • FontdelCat

  FontdelCat

  Nivel: Básico

  Obxectivos: Acceder á comprensión do catalán falado e escrito.

  Competencias: Comprensión do catalán falado e escrito.

  Modalidade: En liña.

  máis información

 • Parla.cat

  Parla.cat

  Nivel: Básico - Elemental - Intermedio - Suficiencia

  Obxectivos: Difundir recursos, ferramentas e materiais didácticos relacionados co ensino e a aprendizaxe da lingua catalá.

  Competencias: Desde comprender textos sinxelos e escribir textos breves utilizando un léxico básico, até entender textos argumentativos de distintos ámbitos e textos orais de ficción, expor oralmente argumentos en situacións formais e redactar correctamente textos argumentativos coherentes, ben cohesionados e adecuados á situación comunicativa.

  Modalidade: Libre: Permite a aprendizaxe totalmente autónoma, xa que os materiais son de libre acceso.
  Con titoría: Conta co apoio dun titor ou titora e é de pago.

  máis información

 • <em>Class-Talk UPC</em>

  Class-Talk UPC

  Nivel: Intermedio

  Obxectivos: Facilitar a comprensión da fraseoloxía de uso habitual na aula universitaria en catalán, castelán e inglés.

  Competencias: Comprensión e produción de frases orais e escritas propias do ámbito docente.

  Modalidade: En liña.

  máis información