Català a l'estranger

Si vols estar en contacte amb el català des de fora de Catalunya, pots fer-ho a través de la Xarxa universitària d'estudis catalans a l'exterior o a través de les Comunitats Catalanes de l'Exterior que hi ha arreu del món.

Xarxa universitària d'estudis catalans a l'exterior

L'Institut Ramon Llull promou els estudis de llengua i cultura catalanes a les universitats de l'exterior amb les quals subscriu acords per a la implantació o la consolidació d'estudis catalans i dóna suport a les universitats, el professorat i els estudiants per mitjà de diversos programes i línies d'ajuts. Més de 150 universitats a tot el món imparteixen docència d'estudis catalans, articulades a través de la Xarxa universitària d'estudis catalans a l'exterior que coordina l'Institut Ramon Llull. L'Institut Ramon Llull també fomenta els estudis avançats i la recerca sobre la llengua i la cultura catalanes a través de centres d'estudi i càtedres de professors visitants en universitats de prestigi reconegut, organitza les proves per a l'avaluació i la certificació de coneixements de català com a llengua estrangera fora del domini lingüístic, impulsa la formació del professorat especialitzat en l'ensenyament del català com a llengua estrangera i promou accions adreçades als estudiants a fi que completin la seva formació lingüística. Actualment la xifra total d'estudiants universitaris que aprenen català és d'uns 6.000 a tot el món.

Més informació: http://www.llull.cat/catala/aprendre_catala/aprendre_catala.cfm.

Comunitats Catalanes de l'Exterior

Les Comunitats Catalanes de l'Exterior compleixen un paper fonamental a l'hora de projectar Catalunya al món: donen a conèixer el país i la cultura i llengua catalana arreu. A més, les CCE contribueixen a crear un teixit associatiu a la zona on estan establertes i, amb les activitats que organitzen i les relacions que estableixen, exerceixen de difusors civils de Catalunya.

Podeu localitzar aquestes entitats al mapa del món amb totes les Comunitats Catalanes de l'Exterior.

També podeu consultar les Comunitats Catalanes de l'Exterior a la següent llista de les Comunitats Catalanes de l'Exterior.