AVÍS LEGAL

 

Aquesta aplicació i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, les imatges, el so i qualsevol altre material, són propietat de la Generalitat de Catalunya, a través de la Secretaria d’Universitats i Recerca (en endavant SUR), o de tercers que hagin autoritzat el seu ús a la SUR.

L’accés als continguts d’aquesta aplicació no transfereix a la persona usuària cap dret sobre aquests. Qualsevol ús o reproducció que s’efectuï s’haurà de fer conforme a les previsions de la pròpia aplicació, tot respectant la normativa aplicable i les previsions d’aquest avís legal.

Tot accés a aquesta aplicació mòbil està subjecte a les següents condicions d’ús:

Condicions d'ús

 

La condició de persona usuària s’adquireix amb la instal·lació de l’aplicació al dispositiu electrònic personal, la qual cosa implica l’acceptació d’aquestes condicions d’ús i de les polítiques legals relatives a la protecció de dades, a la propietat intel·lectual, a les mesures de seguretat, a la política de cookies i a la jurisdicció competent.

Tota la informació recollida per l’aplicació queda emmagatzemada, únicament i exclusivament, en el dispositiu en el qual s’ha descarregat l’aplicació. Si es vol disposar de l’aplicació en un altre dispositiu, cal instal·lar-la també en aquest.

L'accés i l'ús de l'aplicació mòbil és lliure i gratuït. La persona usuària pot triar en quin idioma vol accedir als continguts de l’aplicació, així com pot gestionar tots els serveis que s’hi ofereixen. Tanmateix, la SUR es reserva la possibilitat de restringir determinades seccions per a les finalitats que estimi oportunes.

La persona usuària es compromet a fer un ús diligent de l’aplicació i dels serveis que hi són accessibles i a no utilitzar cap dels documents, imatges i informacions contingudes amb finalitats il·lícites, contràries a la llei, expressament prohibides en aquestes condicions d'ús i/o contràries als drets i interessos de la SUR. La persona usuària respondrà, dins del marc legal vigent, en cas d'incompliment d'aquesta obligació.

Tots els drets estan reservats. Només està autoritzat l’ús personal i no s’autoritza l’ús comercial. Queda prohibida la reproducció, la transformació de l’aplicació i dels seus continguts, la distribució, la comunicació pública, la posada a disposició del públic o qualsevol altra explotació dels continguts de l’aplicació sense el consentiment exprés de la SUR.

La SUR es reserva tots els drets per modificar, limitar o cancel·lar els terminis i condicions aplicables a l'aplicació mòbil i no assumeix cap responsabilitat sobre la seva actualització. Tanmateix la SUR es reserva la facultat d'efectuar tantes modificacions en la configuració o presentació de l'aplicació mòbil com consideri oportunes, en qualsevol moment i sense previ avís. De la mateixa manera, la SUR es reserva el dret de modificar el present avís per adaptar-lo a les novetats legislatives i a les modificacions pràctiques de la indústria que es vagin produint, així com a introduir els canvis en l’actualització de l’aplicació.

En cap cas la SUR té accés a dades personals de la persona usuària, per tant, la SUR no emmagatzema cap mena d’informació personal dels/de les usuaris/àries.

Exclusió de responsabilitat

 

La SUR no garanteix que l'accés a aquesta aplicació mòbil no pugui ser interrompuda, com tampoc no es responsabilitza ni garanteix que el contingut o programari al qual es pugui accedir estigui lliure d'errors o pugui ocasionar danys causats per virus o altres elements lesius que puguin malmetre o produir alteracions en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers. En conseqüència, dins del marc legal vigent, s’exclou qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis causats per la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament de l'aplicació mòbil, del lloc web i/o dels seus serveis habilitats, així com de la dificultat en l'accés a les diferents aplicacions, llocs web o altres des dels quals es prestin determinats serveis.

La SUR no es responsabilitza ni garanteix l'aprofitament de la informació i el contingut d'aquesta aplicació mòbil que es pugui canalitzar per propòsits particulars. En cap cas la SUR serà responsable de les pèrdues o guanys, de qualsevol tipus, que es produeixin per l'accés i l'ús de l'aplicació mòbil. La SUR és aliena a l'ús que les persones usuàries facin de l'aplicació mòbil i de la informació que aquesta contingui.

La presència d'enllaços (links) en l'aplicació mòbil té una finalitat merament informativa i aquests no suposen, en cap cas, un suggeriment, invitació o recomanació sobre l’accés a aquests enllaços. Per tant, la SUR tampoc assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en llocs webs de tercers o d’altres aplicacions mòbils a les quals es pugui accedir a través dels enllaços (links) o buscadors de l'aplicació mòbil de la present aplicació. La SUR no assumeix cap responsabilitat pel contingut de qualsevol fòrum, debat o xat virtual, butlletins o bé qualsevol altre tipus de transmissions que estiguin vinculades a aquesta aplicació mòbil.